Hon'ble Chief Minister at Kapil Muni Ashram, Sagar - 2020